Generelle vilkår for leje af lokaler i Villa Kultur

 

 (Herefter ”Vilkårene”)

 
 

Disse er vilkår mellem lejeren af lokaler til møder/konferencer/events i Villa Kultur, (herefter ”Lejer”), og Foreningen Villa Kultur (herefter ”Villa”).

”Arrangementet” betegner hele udlejningsperioden, samt eventuel oprydnings- rengørings-, opstillings- og nedpakningsperiode. ”Lejemålet” betegner alle de lejede lokaler, samt fællesarealer og udendørsarealer der er gjort tilgængelige for lejer under arrangementet.

Ved accept af tilbud eller betaling af fremsendt faktura accepteres også følgende vilkår. Derudover accepteres disse grundlæggende regler for brugen af villaen:
 

  1. Der må maksimalt befinde sig 149 mennesker indendørs i villaen på samme tid.

  2. Der må maksimalt befinde sig 250 mennesker på villaens areal på samme tid og der skal i tilfælde af mere end 150 mennesker udendørs være vagt ved dørene for at sikre, at regel nummer 1 overholdes.

  3. Arrangementer skal være lukket for gæster klokken 24 og ved udendørs brug skal dette ophøre kl 22.

  4. Der må ikke bruges forstærket musik på udendørs areal.

  5. Der er altid en vært til stede i villaen og der er altid rengøring. Prisen på begge dele specificeres i dit tilbud.

  6. Du skal betale det fulde beløb samt depositum for lejemålet én måned forud for arrangementet.

 
 

1. Lejers ansvar i forbindelse med leje af lokaler i Villa

1.1.  Lejer har ansvar for- og hæfter økonomisk for al skade på personer, inventar og/eller bygninger der måtte forekomme under arrangementet.
Alle udgifter forbundet med udbedring af sådanne skader påfalder ligeledes Lejer.

1.1.1.     Lejer har selv ansvar for at tegne passende forsikring, såfremt dette ønskes.

1.1.2.     Det er Lejers ansvar at dokumentere og indberette eventuelle skader og mangler på lejemålet til dennes kontaktperson i Villa inden arrangementets start.

1.2.  Lejer har ansvar for at efterlade lejemålet i samme stand som det blev modtaget.

1.2.1.      Rengøring skal tilkøbes, men lejer står for oprydning. Prisen for rengøring er specificeret i tilbuddet.

1.2.2.     Hvis ikke dette overholdes –eller oprydning er mangelfuld, kan Villa pålægge Lejer et gebyr på kr. 1000,- til professionel oprydning.

1.2.3.     I grovere tilfælde af forsømmelse af oprydning eller behov for rengøring udover det sædvanlige, vil Lejer blive pålagt alle ekstraudgifter forbundet hermed.

1.3.  Det er Lejers ansvar at sørge for dørmænd/vagter og andet sikkerhedspersonale, hvis dette er et krav fra Villa eller et lovkrav grundet arrangementets karakter.

1.4.  Det er Lejers ansvar at sørge for overholdelse af gældende lovgivning og særligt brandgodkendelser, der udelukkende giver tilladelse til ophold af 149 personer i Villa på samme tid.

1.4.1.     Ved et arrangement med flere deltagere end 150 personer grundet brug af udendørsarealerne må der kun bruges én indgangsdør, hvor der skal være manuel optælling af antallet af gæster indendørs.

1.5.  Lejer forpligter sig til at benytte vores affaldssortering og korrekt bortskaffe affald.

1.5.1.     Hvis ikke affald er korrekt bortskaffet kan Lejer pålægges alle udgifter forbundet hermed.

1.6.  Det er ikke tilladt at anvende tape, lim, klæbepuder eller lignende til ophæng og/eller fastgørelse på bygningen (inde som ude) eller inventar, nogen steder i huset.

1.6.2.     Hvis disse fastgøringsmetoder alligevel anvendes under arrangementet, vil Lejer blive pålagt et gebyr tilsvarende prisen på professionel rensning og maling af området og al arbejdsløn forbundet dermed.

1.6.2.1.         I særligt grove tilfælde, hvor der kræves udskiftning af tapet, vinduer, gulvbrædder, døre, fliser el. lign påfalder alle udgifter ligeledes Lejer.


2. Larm/Støj- og andre gener i forbindelse med afholdelse af arrangement

2.1.  Forstærket musik må ikke være til gene for naboer i området.

2.1.1.     Evt. klager skal tages til efterretning.

2.2.  Der må ikke være forstærket musik ved udendørsarrangementer.

2.3.  Det påhviler Lejer at overholde Københavns Kommunes retningslinier for udendørs arrangementer: http://www.kk.dk/files/retningslinjer-udendørs-arrangementerpdf/download

2.4.  Det påhviler Lejer at indhente alle nødvendige tilladelser fra Politi og Kommune.

2.5.  Udendørs støj undgås efter kl. 22 alle dage. Det betyder intet ophold udendørs, ingen åbne vinduer og ingen musik over et lydniveau for, hvad der kan høres udendørs.

2.6.  Anvendelse af røgmaskine, duftlys, sæbeboblemaskine, ild eller andet potentielt generende materiel skal meldes til Villa inden arrangementet.

2.6.1.     Villa kan afkræve Lejer et gebyr hvis brugen af materiel vurderes at genere husets faste brugere tilstrækkeligt.

2.6.2.     Villa kan afkræve Lejer et gebyr, hvis ikke brugen af generende materiel er varslet inden afholdelse af arrangementet.


3. Betaling/aflysning

3.1.  Tilbud og dermed reservering af lejemålet er gældende når skriftlig accept, inklusive fyldestgørende faktureringsoplysninger på Lejer, er modtaget.

3.2.  Villa kræver sædvanligvis100 % forudbetaling samt depositum én måned inden arrangementets start.

3.3.  Ved sen aflysning vil der blive faktureret en procentdel af tilbudsprisen.

3.3.1.     Ved aflysning mindre end 30 dage fra arrangementets start, vil Lejer blive pålagt et gebyr på 25% af det samlede tilbud.

3.3.2.     Ved aflysning mindre end 14 dage fra arrangementets start, vil Lejer blive pålagt et gebyr på 75% af det samlede tilbud.

3.3.3.     Ved aflysning mindre end 7 dage fra arrangementets start, vil Lejer blive opkrævet det fulde beløb.

3.4.  Alle priser er eksklusive moms og baseret på det fremsendte tilbud med udgangspunkt i priserne på www.villakultur.dk

3.5.  Ved forfalden betaling vil regningen blive pålagt et gebyr på 100 kroner for hver fremsendt rykker. Efter 3 rykkere vil regningen blive overflyttet til inkasso.

3.6.  Villa kan til enhver tid aflyse arrangementet med øjeblikkelig varsel ved uforudsete hændelser som eksempelvis nedenstående:

3.6.1.     Force Majeure og vejrforhold, der umuliggør afholdelsen.

3.6.2.     Uforudset sygdom eller legemsskade.

3.6.3.     Uforudsete skader på bygninger og/eller inventar.

3.7.  Villa tager intet ansvar for økonomisk tab ved aflysning grundet de i pkt. 3.5 nævnte årsager og betaler ingen kompensation herfor.


4. Dato/tid for arrangement

4.1.  Ved tvivlsspørgsmål om dato for arrangementet er det til enhver tid datoen i tilbuddet/fakturaen, der er gældende.

4.2.  Lejer skal have forladt lejemålet ved det i tilbuddet/fakturaen anførte sluttidspunkt. Hvis der ikke er anført andre tidspunkter i tilbuddet er arrangementets varighed som standard fra klokken 12 til klokken 24.

4.2.1  Hvis ikke lejemålet er forladt ved kontraktens udløb pålægges et gebyr pr. påbegyndt time tilsvarende lokale- og personaleudgifter.


5. Alkoholbevilling og bardrift

5.1.  Såfremt Lejer vælger at sælge drikkevarer, skal Lejer selv ansøge om lejlighedsbevilling til arrangementet,

5.2.  Lejer har ansvar for at der ikke udskænkes alkohol til mindreårige.

5.3.  Villa tager intet ansvar for manglende bevilling og salg af alkohol til mindreårige.